Archeologie & Omgeving

Wij helpen u om erfgoed te verbinden met de opgaven die actueel zijn in uw gemeente. Een goede verankering van beleid aan de voorkant voorkomt knelpunten tijdens de uitvoering. Daarvoor maken wij duidelijk welke keuzes u heeft, hoe ‘rekening houden met erfgoed’ in processen kan worden ingebed en hoe u de output van onderzoek kunt optimaliseren. Daarvoor maken wij:

  • Beleidsnota’s archeologie

  • Beleidsadviezen

  • Advies over de omgevingsvisie

  • Onderzoeksagenda archeologie

  • Uitvoeringsprogramma erfgoedvisie.

In het kader van de nieuwe omgevingswet kunnen wij

  • Erfgoedbeleid ontwikkelen

  • Helpen met het uitdragen van de omgevingsvisie

  • Organiseren van een klankbordgroep erfgoed

  • Plan erfgoedtoerisme

  • Participatietrajecten

Op verschillende niveaus kunnen onze adviseurs uw gemeente helpen bij het realiseren van een erfgoedvisie. Dat kan in de vorm van een advies, maar we kunnen ook werk uit handen nemen door de erfgoedvisie voor u op te stellen. Dat doen wij dan samen met de ambtenaren Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Toerisme.

Advies

Inhoudelijke ondersteuning

Training

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.

Stuur een vraag

0251-674666