• Magazines en publieksboekjes

  Laat het brede publiek kennismaken met het erfgoed met een mooi en handzaam boekje, een folder of flyer.

 • Verhaallijn

  Bewoners, landschap, geschiedenis, een dorp of stad kan vaak beschreven worden aan de hand van een aantal samenhangende sets verhalen. De overkoepelende verhaallijnen kunnen gebruikt worden als basis voor beleidsterreinen als RO, toerisme etc.

 • Erfgoedblogs

  Met een blog kun je het publiek meenemen in je verhaal. Dat kan een reis zijn langs mooie plekken in de gemeente of een manier om te informeren over het verloop van een ruimtelijk plan. Zet blogs in om mensen te betrekken. Een reeks blogs kan de aandacht vasthouden en de mensen nieuwsgierig maken.

 • Voorlichting en open dagen

  Meedoen aan de Nationale Archeologiedagen of een open dag organiseren? Wij denken graag met u mee over de opzet en uitvoering.

 • Publieksparticipatie

  Met een publieksparticipatie wordt beleid beter gedragen en krijgt het een breder draagvlak. Wij denken graag mee over de opzet en uitvoering.

 • Programma van Eisen

  Voor gravend archeologisch onderzoek is een PvE nodig. Hiermee wordt bepaald hoe en wat er opgegraven wordt. Wij schrijven PVE’s die passen bij de vragen uit de gemeente en maatschappij.

 • Bureauonderzoek

  Als archeologie een aspect is bij een omgevingsvergunning is een bureauonderzoek de eerste stap. Wij kunnen een bureauonderzoek opstellen volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

 • Verhalenkaart

  Een verhalenkaart of een verhalenprogramma verbindt plekken, gebeurtenissen en gebouwen met de verhalen van bewoners. Jong en oud kunnen bijdragen (participeren) aan een programma waarop verhalen gedeeld worden en betekenis gegeven wordt aan de omgeving.

 • Beleidsnota’s

  De archeologische beleidsnota is het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed in de gemeente. Daarin staat hoe een gemeente erfgoed beschermt en benut.

 • Archeologische Waardenkaarten

  Wilt u inzicht in de cultuurhistorische rijkdom van de gemeente, of wilt u in kaart brengen waar welke regels moeten gelden voor archeologie in het bestemmings- of omgevingsplan? Dan zijn onze waardenkaarten een aantrekkelijk instrument.

 • Cursus archeologische monumentenzorg

  Deze cursus geeft u inzicht in de ideeën achter de archeologische monumentenzorg, archeologie in het ruimtelijke proces en de instrumenten die u heeft om beleid te maken in uw gemeente.

 • Coaching

  Soms is een sparringpartner of coach met een inhoudelijke achtergrond precies wat nodig is om het werk met meer plezier en zekerheid te kunnen doen. Wij verzorgen een coaching-traject op maat.

 • Synthetiserend onderzoek

  Is er veel onderzoek gedaan in de gemeente maar lijkt de kenniswinst klein? Wij kunnen voor u de resultaten in een groter verband plaatsen zodat er toegevoegde waarde ontstaat voor het gemeentelijk beleid (en/of de wetenschap).

 • Richtlijnen en leidraden

  Is een bouwplan archeologievriendelijk? Levert een opgraving toegevoegde waarde? Archeologie is altijd maatwerk, maar wij kunnen voor u een afwegingskader opstellen om u te helpen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.

 • Toetsing bestemmingsplannen

  Staat in het bestemmingsplan de juiste informatie en passen de regels bij uw wensen op het gebied van archeologie? Wij hebben de kennis en ervaring om teksten voor bestemmingsplannen te leveren of te toetsen.

 • Toetsing archeologische rapporten

  Een archeologisch rapport is een belangrijke schakel in vergunningprocedures. Wij toetsen voor u of de rapporten compleet en logisch zijn en voldoen aan de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). Wij adviseren u over de te nemen vervolgstappen bij de vergunningprocedure.

 • Directievoering

  Bij grotere projecten zorgen wij voor continuïteit, communicatie en overzicht. Met oog voor de belangen van alle betrokken partijen houden we toezicht op het proces en gaan voor de beste resultaten.

 • Regioarcheoloog

  Archeologie is voor veel gemeenten een belangrijk thema en ze hebben hierin ook een wettelijke taak. Vaak zijn gemeenten echter te klein om alle expertise zelf in huis te hebben. NMF Erfgoedadvies levert de oplossing: een ervaren archeoloog op bestelling.