Inhoudelijke ondersteuning

De komende Omgevingswet kent veel aandacht voor vooroverleg, afstemming en participatie. Initiatiefnemers moeten al in een vroeg planvormingsstadium in overleg gaan met bevoegde overheden en andere belanghebbenden. Daar waar erfgoedbelangen aan de orde zijn kan NMF Erfgoedadvies een actieve ondersteunende en uitvoerende rol spelen. Wij zijn in staat om vooruit te kijken in benodigde onderzoeksprocessen en de procedurele en financiële gevolgen daarvan. Daarmee kunnen wij zowel de overheidsorganisatie als haar klant toekomstgericht adviseren. Dit met als resultaat efficiëntie, snelheid en maatwerk, waarmee ruimtelijke- en vergunningprocedures naar ieders tevredenheid kunnen worden voltooid. Een belangrijk onderdeel daarvan is het toetsen van de processtappen van de Archeologische Monumentenzorg ( AMZ) en de bijbehorende onderzoeksrapporten.

 • Toetsen rapporten

 • Toetsen Programma van Eisen (PVE)

 • Opstellen bureauonderzoeken en Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek

 • Onderbouwen bestemmingsplannen

Vanuit onze ervaring en kennis over de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) in relatie met overheidsprocedures en ruimtelijke ordening kunnen wij binnen het verbindings- en afstemmingsproces strategisch en pro-actief (anticiperend) adviseren.

Producten onder Inhoudelijke Ondersteuning

 • Programma van Eisen

  Voor gravend archeologisch onderzoek is een PvE nodig. Hiermee wordt bepaald hoe en wat er opgegraven wordt. Wij schrijven PVE’s die passen bij de vragen uit de gemeente en maatschappij.

 • Beleidsnota’s

  De archeologische beleidsnota is het uitgangspunt voor de omgang met erfgoed in de gemeente. Daarin staat hoe een gemeente erfgoed beschermt en benut.

 • Archeologische Waardenkaarten

  Wilt u inzicht in de cultuurhistorische rijkdom van de gemeente, of wilt u in kaart brengen waar welke regels moeten gelden voor archeologie in het bestemmings- of omgevingsplan? Dan zijn onze waardenkaarten een aantrekkelijk instrument.

 • Synthetiserend onderzoek

  Is er veel onderzoek gedaan in de gemeente maar lijkt de kenniswinst klein? Wij kunnen voor u de resultaten in een groter verband plaatsen zodat er toegevoegde waarde ontstaat voor het gemeentelijk beleid (en/of de wetenschap).

 • Richtlijnen en leidraden

  Is een bouwplan archeologievriendelijk? Levert een opgraving toegevoegde waarde? Archeologie is altijd maatwerk, maar wij kunnen voor u een afwegingskader opstellen om u te helpen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel direct.