Quickscan energietransitie

Projecten | 19 mei 2023 | 17:55

Nederland staat voor de opgave over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Vanuit de overheid is besloten de uitvoering te laten verlopen via het Nationaal Programma van de Regionale Energiestrategie (RES). Hiervoor wordt in de eerste plaats ingezet op bewezen technieken: zonne- en windparken en warmte-infrastructuur. Bij de aanleg en later ook de ontmanteling van die energie-infrastructuur wordt de bodem verstoord. Dat betekent dat de enorme opgave van de energietransitie ook een grote druk legt op het ondergrondse archeologische erfgoed. Om het erfgoed te behouden voor toekomstige generaties, is het immers belangrijk dat het zo ongestoord mogelijk in de ondergrond blijft liggen.

Archeologische waarden vroeg in beeld

In de BUCH-gemeenten zijn tien RES-zoekgebieden geselecteerd. NMF heeft daarvoor in een vroeg stadium geïnventariseerd of archeologie verwacht kan worden op deze locaties. In meerdere zoekgebieden bleken middeleeuwse dijken te liggen en één plek is ‘verdacht’ vanwege de vondst van middeleeuwse gebouwresten. Zo werd in een vroeg stadium duidelijk met welke locaties extra rekening gehouden moet worden in de verdere planvorming. Er kan nu worden bekeken of die kwetsbare locaties kunnen worden ontzien of dat verder archeologisch onderzoek nodig is.

Voor iedere locatie geldt dat een archeologische inventarisatie maatwerk is. Hoe eerder het risico op archeologische resten bekend is, hoe beter het ingepast kan worden binnen het gehele project. De kans op vertragingen door archeologisch onderzoek wordt zo weggenomen of verkleind.

Beeld door: Suzanne Dorst via Unsplash

Bodemverstoring door Zonneparken en Windparken

De RCE heeft kenniskaterns uitgebracht over zonne-energie, windenergie en warmte/warmte-infrastructuur, en wat de gevolgen zijn voor het ondergrondse archeologische erfgoed. De impact op de bodem is groot. Dit is op infographics met illustraties naar tekeningen door Martin Hense zichtbaar gemaakt. Er zijn infographics over zonneparken, warmtesystemen en windmolenparken.

Andere voorbeeldprojecten
 • Locatiebezoek en archeologisch veldwerk

  Adviseurs van NMF Erfgoedadvies gaan samen met erfgoedambtenaren op locatiebezoek bij archeologisch veldwerk. Het is dé gelegenheid om kennis te maken met veldarcheologen, om de voortgang van werkzaamheden te bespreken, en om vondsten en sporen te zien.

 • NMF Erfgoedadvies valt in bij het STAMU

  NMF Erfgoedadvies heeft tijdelijk twee adviseurs ingezet bij het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)

 • Synthese middeleeuwse stadsversterkingen

  NMF Erfgoedadvies draagt bij aan synthetiserend onderzoek naar middeleeuwse stadsversterkingen.

 • Schatrijk Texel: de nieuwe archeoglossy

  Schatrijk Texel verscheen in december 2023. Oud en nieuw archeologisch onderzoek werden gebundeld in een glossy.